§ 1. Medlemskap

Medlemskapet på Vetlanda Friskvårdcenter är personligt. Minimiålder för att träna hos oss är det år du fyller 13 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid visa sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på gymmet även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort ska detta omgående anmälas till receptionen.

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Avgift för tagg tillkommer på 100 kr, vid tecknande av minst ett halvårskort.

Betalning via autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 28-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Vetlanda Friskvårdcenter förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid.  Vetlanda friskvårdcenter förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Uppsägning sker på Vetlanda Friskvårdcenter genom att medlemskortet lämnas in i receptionen. Ett nytt medlemskort utfärdas som gäller under uppsägningstiden.

§ 4. Frysning av medlemsavtal

Frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid.

§ 5. Prisändringar

Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Minimiålder för träning på obemannade tider med tagg är 16 år.

§ 7. Dopning

Vetlanda Friskvårdcenter har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat och är med i samarbetet ”Rena gym” i kommunen.

§ 8. Personuppgifter (GDPR)

Vetlanda Friskvårdcenter värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror dig hos oss. Därför har vi upprättat en policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR). Syftet med den här policyn är att du skall veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Bakgrund:
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att serva dig. Vår utgångspunkt att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att inpassera på Vetlanda Friskvårdcenter och på Hydro Arena gym dygnet runt samt att ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.
Riktlinjer:
Vilka personuppgifter behandlar vi?
– Vi behandlar endast uppgifter när vi har laglig grund och när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal vi har med våra kunder. Här följer exempel på personuppgifter vi kan behandla som du frivilligt har lämnat: Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, fotografier, bankrelaterade uppgifter t.ex, kontonummer.
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
– När du tecknar medlemsavtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa eller när du deltar i tävlingar eller enkäter.
Hur kan du ta tillvara på dina rättigheter?
– Du kan när som helst återkalla ditt godkännande (uppsägningstid enligt avtal) att vi får hantera dina personuppgifter, kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Vetlanda Friskvårdcenter. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
– Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Kontorsspecial AB när det gäller IT-säkerhet. Även vår samarbetspartner Pelaren AB har de säkerhetskrav som krävs för att behandla dina personuppgifter.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
– Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifter lämnas i övrigt inte ut till tredje part.

Kontakt

Vetlanda Friskvårdcenter
Tfn. 0383-156 44
vetlandafriskvard@gmail.com

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av våra nyhetsflöde på Vetlanda Friskvårdcenter!
Fyll i din e-postadress, ditt för- och efternamn nedan och skicka in.
Ett verifieringsmail skickas ut till den angivna e-postadressen.